Zespoły członkowskie
Kontakt Jednostka Główne zainteresowania badawcze Podstrona WWW zespołu
Krajowi członkowie Sieci
Prof. dr hab. Jerzy Chełkowski
Instytut Genetyki Roślin,
Polska Akademia Nauk,
Poznań
 • Genomika odporności zbóż
 • Genomika porównawcza odporności na choroby
tutaj
Dr Przemyslaw Lehmann
Instytut Genetyki Roślin,
Polska Akademia Nauk,
Poznań
 • Wyciszanie wybranych genów w genomie rzepaku metodą transformacji genami syntetyzującymi sensowny RNA, antysensowny RNA i dsRNA
 • Ustalenie warunków selekcji roślin transgenicznych rzepaku w oparciu o systemy selekcyjne wykorzystujące herbicydy
 • Próby usuwania z genomu rzepaku genów markerowych wykorzystywanych podczas selekcji transformantów.
-
Doc. dr hab. Tadeusz Rorat Instytut Genetyki Roślin,
Polska Akademia Nauk,
Poznań
 • Izolacja genów odporności na mróz z Solanum sogarandinum
 • Zwiększenie odporności odmian uprawnych ziemniaka na mróz przy użyciu metod inżynierii genetycznej
tutaj
Dr Arkadiusz Kosmala Instytut Genetyki Roślin,
Polska Akademia Nauk,
Poznań
 • Genetyczne (RFLP, AFLP) i fizyczne (GISH/FISH) mapowanie genów odporności na stresy abiotyczne (mróz, susza) u traw kompleksu Lolium-Festuca
 • Identyfikacja genów odporności na mróz u traw kompleksu Lolium-Festuca przy użyciu metod genomiki porównawczej i funkcjonalnej
-
Dr Marcin Filipecki
Dr Wojciech Pląder
Dr Wojciech Burza
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
Warszawa
 • Funkcjonalna analiza ekspresji genów podczas embriogenezy somatycznej i infekcji nicieniami u ogórka (Cucumis sativus)
 • Sekwencjonowanie i analiza genomu chloroplastowego ogórka
 • Systemy embriogenezy somatycznej w regeneracji ogórka
tutaj
Dr Grzegorz Bartoszewski
Prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
Warszawa
 • Ulepszanie pomidorów i papryki metodami inżynierii genetycznej
 • Ekspresja transgenów w pomidorze
 • Genom mitochondrialny roślin z rodziny dyniowatych
 • Genetyka cech użytkowych i bioróżnorodność roślin z rodziny dyniowatych, pomidora i papryki
tutaj
Prof. dr hab. Jacek Hennig
Instytut Biochemii i Biofizyki,
Polska Akademia Nauk,
Warszawa
 • Molekularne mechanizmy odpowiedzi roślin na infekcję
 • Molekularne mechanizmy odporności systemicznej (Systemic Acquired Resistance) 
tutaj
Prof. dr hab. Piotr Masojć
Akademia Rolnicza,
Szczecin
 • Konstrukcja map genetycznych roślin uprawnych w oparciu o markery molekularne
 • Mapowanie QTL
 • Markery molekularne dla ważnych cech użytkowych żyta i pszenżyta (odporność na porastanie, męska sterylność, inne)
 • Markerowe systemy identyfikacji odmian
 • Konwersja markerów niespecyficznych w specyficzne (SCAR, SNP)
 • Analiza genomu roślin zbożowych
tutaj
Prof. dr hab. Jan Sadowski
Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
 • Uzyskanie transgenicznych odmian tytoniu odpornych na owady  i działanie herbicydów 
 • Mechanizmy ekspresji genów w odpowiedzi roślin na stres (Brassica sp., Arabidopsis thaliana, Nicotiana sp.)
tutaj
Doc. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin,
Radzików
 • Badania transgenezy roślin uprawnych (zboża, groch) oraz analiza czynników odpowiedzialnych za ekspresję i wyciszanie transgenów u tych roślin
 • Wyprowadzanie roślin transgenicznych charakteryzujących się określonym fenotypem
 • Wykorzystanie metod inżynierii komórkowej do tworzenia nowych rekombinantów i nowych materiałów wyjściowych w hodowli roślin uprawnych
 • Wykorzystanie metod transformacji i rekombinacji miejscowo-specyficznej do ukierunkowanej modyfikacji genetycznej
tutaj
Doc. dr hab. Michał M. Sikorski
Instytut Chemii Bioorganicznej,
Polska Akademia Nauk,
Poznañ
 • Analiza aktywności promotorów genów kodujących białka PR-10
 • Analiza ekspresji genów zaangażowanych w oddziaływania roślina-mikroorganizm u Papillionaceae (symbioza i patogeneza)
 • Produkcja rekombinowanych białek roślinnych w mikroorganizmach na potrzeby badań z zakresu struktury i funkcji
 • Technologia RNA i w post-transkrypcyjnym wyciszaniu genów
tutaj
Prof. dr hab. Jan Szopa
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Biochemii Genetycznej i Biologii Molekularnej, Wrocław
 • Modyfikacja odmian roślin uprawnych (ziemniak, len) o zwiększonej syntezie flawonoidów i karotenoidów
 • Funkcjonalna analiza genów roślinnych poprzez represję/nadekspresję
 • Analiza promotorów genów roślinnych
tutaj
Dr Mirosław Tyrka
Pracownia Genetyki Populacji
Akademia Polonijna w Częstochowie
 • Markery DNA w hodowli zbóż
 • Bioinformatyczne metody identyfikacji genów lub markerów tolerancji na wirusy zbóż
tutaj
Zagraniczni członkowie Sieci
Dr Jaroslava Ovesna
Department of Molecular Biology,
Research Institute of Crop Production,
Praha-Ruzyne, Czech Republic
 • Gromadzenie i analiza danych do oceny ryzyka wprowadzenia zmodyfikowanych genetycznie roślin uprawnych do środowiska
 • Macierze DNA w wykrywaniu markerów SNP u pszenicy
 • Efektywne metody oceny zasobów genetycznych
-
Prof. Frank Ordon
Institute of Epidemiology and Resistance,
Federal Center for Breeding Research on Cultivated Plants,
Aschersleben,
Germany
 • Odporność pszenicy na patogeny
 • Markery STS związane z odpornością pszenicy na patogeny
-
Dr Zhimin Yin
Institute of Cotton Research,
Hebei Academy of Agriculture and Forest Sciences,
Shijiazhuang,
P.R. China

Instytut Genetyki Roślin,
Polska Akademia Nauk,
Poznań
 • Transformacja ogórka różnymi konstruktami, analiza powstałych roślin transgenicznych
 • Rola dehydryn w odporności rośliny na zamarzanie
-
Dr Beata Wolucka
Laboratory of Mycobacterial Biochemistry,
,Pasteur Institute of Brussels
Brussels,
Belgium
 • Glikobiologia
 • Biosynteza i funkcja witaminy C
 • Biosynteza i struktura ścian komórkowych
 • Spektrometria masowa
-
Dr Bernd Mueller-Roeber
Department of Molecular Biology,
University of Potsdam,
Potsdam,
Germany
 • Transdukcja sygnałów u roślin
 • Biologiczna funkcja czynników transkrypcyjnych (szczególnie czynników typu Dof)
 • Analiza funkcji białek błony komórkowej
 • Biologia molekularna, biotechnologia i genomika roślin
-