Opis projektu

„Zintegrowana strategia dla reaktywacji polskiej hodowli pszenicy heterozyjnej”

 

Projekt ma na celu opracowanie podstaw polskiej hodowli pszenicy heterozyjnej. Heterozyjne odmiany tego zboża są od lat oczekiwane zarówno przez hodowców, jak i rolników, dystrybutorów materiału siewnego oraz przemysł płodów rolnych. W Europie prowadzone są obecnie na szeroką skalę programy zmierzające do wyhodowania nowych odmian pszenicy mieszańcowej bazującej na naturalnych mechanizmach biologii kwitnienia. Polska chcąc stać się konkurencyjna w tym zakresie musi w bardzo szybkim czasie uruchomić własne projekty, których celem będzie stworzenie podstaw nowoczesnej hodowli i wyhodowanie pierwszych polskich odmian pszenicy heterozyjnej. Temu poświęcony jest niniejszy projekt. Zaplanowane zadania będą realizowane w ramach pięciu pakietów (WP):

WP1
Pakiet będzie dotyczył charakterystyki kolekcji pszenicy pod względem cech istotnych dla hodowli heterozyjnej, w tym cech związanych z biologią kwitnienia (z wykorzystaniem fenotypowania bazującego na analizie obrazu). Będzie też obejmował identyfikację form przywracających płodność roślinom ze sterylizującą cytoplazmą Triticum timopheevi.
WP2
W tym pakiecie zamierzamy wytworzyć ulepszone formy pszenicy: linie „nowej generacji” (po skrzyżowaniu najbardziej wartościowych form z kolekcji, w tym restorerów płodności), linie z wprowadzoną sterylizującą cytoplazmą oraz linie będące wynikiem ukierunkowanej mutagenezy (metodą CRISPR) genów kontrolujących plon (Rbcl i Rbcs) oraz odporność na suszę (dst).
WP3
Pakiet ma na celu dostarczenie narzędzi molekularnych dla hodowli heterozyjnej pszenicy i będzie obejmował genotypowanie kolekcji pszenicy (markery typu Genotyping by Sequencing, markery konwertowane), identyfikację i charakterystykę genów restorerów (Rf) i genów kontrolujących wybrane cechy związane z biologią kwitnienia oraz mapowanie asocjacyjne wybranych cech plonotwórczych i komponentów kwitnienia. W pakiecie tym zostanie też określony dystans genetyczny między badanymi formami na podstawie wyników genotypowania w celu wytypowania par rodzicielskich mieszańców heterozyjnych.
WP4
W pakiecie zostanie zweryfikowana przydatność wyboru par rodzicielskich; formy uzyskane za pomocą ukierunkowanej mutagenezy zostaną ocenione pod kątem odporności na suszę.
WP5
Pakiet będzie miał charakter analizy rynkowej, w ramach której zostanie rozpoznany ekonomiczny i środowiskowy potencjał heterozyjnych odmian pszenicy, możliwość ich konkurowania na rynku europejskim, a także zostanie wykonane badanie zainteresowania różnych grup odbiorców odmianami heterozyjnymi pszenicy.

Projekt obejmuje badania w skali niespotykanej dotychczas w Polsce. Dotyczy to zarówno liczby form pszenicy – 400-500 odmian (współczesnych i historycznych), linii i rodów hodowlanych, jak i metodyki – zastosowanie unikalnych, nowatorskich podejść – w tym genotypowania markerami najnowszej generacji, fenotypowania bazującego na analizie obrazu, sekwencjonowania transkryptomów, ukierunkowanej mutagenezy oraz zaawansowanych metod bioinformatycznych i statystycznych. Jesteśmy przekonani, że tak kompleksowe działania w szybkim czasie doprowadzą do uzyskania pierwszych polskich odmian pszenicy heterozyjnej. Z realizacją projektu wiążą się liczne korzyści, zarówno dla hodowców, producentów i dystrybutorów materiału siewnego, rolników, jak i naukowców. Będą one miały zarówno charakter ekonomiczny (większe zyski, nowe miejsca pracy, wzrost konkurencyjności na rynku krajowym i europejskim), jak i naukowy (publikacje w renomowanych czasopismach, patenty, awanse młodych naukowców). Niewymierną, lecz bardzo istotną korzyścią będzie pogłębiona integracja wykonawców projektu reprezentujących różne specjalności naukowe i działy gospodarki.